המחירים באתר כוללים מע"מ

LOGO

תקנון אתר

ברוך הבא לאתר חברת טופ ביס, מפעילת האתר.ש

ברוך הבא לאתר חברת טופ ביס, מפעילת האתר.

מפעילת האתר, כהגדרתה להלן, מאשרת גישה אל האתר ואל המידע, המוצרים והשירותים המוצעים בו, בכפוף לתנאים המפורטים באתר ובתקנון זה להלן (להלן- "תנאי השימוש").

  1. כללי:

1.1        תנאי השימוש מסדירים את היחסים, ומהווים הסכם מחייב, בין מפעילת האתר לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו הגולש ו/או צופה באתר ו/או רוכש מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו בהתאם, ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

1.2        חלקים מן האתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד.

1.3        הביצוע של פעולה כלשהי באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש בו, לרבות רכישה והזמנה של מוצרים ו/או שירותים דרכו.

  1. הגדרות:

2.1          "מפעילת האתר" טופ ביס, מס' עוסק 022458244, אשר משרדיה נמצאים ברחוב בהט 6, פתח תקווה.

2.2          "האתר": אתר האינטרנט שכתובתו superbis.co.il  ושמצוי בבעלות מלאה של מפעילת האתר. האתר מאפשר, בין השאר, הזמנת מוצרים ומוצרי מזון מהחברה, לרבות כריכים, מאפים, קינוחים, משקאות, מגשי אירוח, קייטרינג לאירועים, עמדות שתייה חמה/קרה, עמדת מרק, אנשי שירות וכו' אשר מפורטים בקטלוג המופיע באתר. החברה מספקת את המוצרים ללקוחות ביתיים או עסקיים בהתאם לבקשות של כל לקוח ולקוח ובהתאם להזמנה המבוצעת על ידו.

2.3          "טופס הזמנה": הטופס המצוי באתר ואליו ניתן להזין את פרטי המשתמש ואת סוג ההזמנה המבוקשת על ידו.

2.4          "משתמש":  כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

2.5          "שימוש באתר": גלישה ו/או צפייה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

  1.      מבוא:

3.1          תקנון זה מסדיר את תנאי השירות באתר, ובכלל זה בנוגע לביצוע הזמנות לרכישת מוצרים ו/או שירותים על-ידי המשתמש ביטול הזמנות או התנייתן בתנאים, אופן משלוח המוצרים ומועד אספקתם ומועד מתן השירותים.

3.2          המשתמש מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר על ידי המשתמש. עם הכניסה לאתר, ייחשב המשתמש כמי שבדק את תנאי השימוש באתר ואישר כי הוא מסכים לתנאי השימוש בו, לרבות בקשר לרכישה והזמנה של מוצרים ו/או שירותים דרכו, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

3.3          מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את הוראות התקנון, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

3.4          כל שינוי בתקנון ייכנס לתוקפו מרגע פרסומו באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

  1.  מניעת גישה ו/או שימוש באתר:

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר בכל אחד מן המקרים הבאים:

4.1           אם המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.

4.2          אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.

4.3          אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

4.4          אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

  1.      מס ערך מוסף:

בכפוף לכל דין, כל המחירים הנקובים באתר אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

6  ביצוע הזמנה באתר:

6.1          משתמש המעוניין להזמין מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, יידרש להכניסם לעגלת הקניות על ידי כפתור "הוספה לסל". המשך ההזמנה יתבצע על ידי בחירת כמות המוצרים המבוקשת לכל פריט, בחירת המען למשלוח, וכן קביעת תאריך ושעה מבוקשים למשלוח. עדכון עגלת הקניות יתבצע על ידי לחיצה על כפתור "עדכון". השלמת ההזמנה תתבצע על ידי לחיצה על כפתור "לקופה" והזנת הפרטים המלאים לביצוע המשלוח, בחירת סוג תשלום וציון הערות, אם ישנן (להלן- "פרטי ההזמנה"). לחיצה על כפתור "שלח הזמנה" תשלים את הליך ההזמנה.

6.2          מפעילת האתר אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי ההזמנה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מן המשתמש להזמין מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.

6.3          על מנת שהזמנה כלשהי תתקבל אצל מפעילת האתר, עליה להיקלט במחשבי מפעילת האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים. מפעילת האתר לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הנדרשים או אם ההזמנה כוללות פרטים שאינם קריאים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי מפעילת האתר.

6.4          מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות הנעשית על-ידי המשתמש בהזנת איזה מפרטי ההזמנה, והמשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, בנוגע לאמור.

6.5          מובהר בזאת, כי הזנת פרטי הזמנה כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי מפעילת האתר תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על-פי כל דין כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות בגין נזקים העלולים להיגרם לאתר, למפעילת האתר ו/או למי מטעמה, עקב הרישום הכוזב, וכן תבטל את השתתפותו במכירה של אותו משתמש.

6.6          המשתמש מאשר ומקבל את תנאי השימוש באתר, בעת ביצוע כל הזמנה.

6.7          לאחר סיום הליך ההזמנה על ידי לחיצה על כפתור "שלח הזמנה", יישלח למשתמש פירוט הזמנה אלקטרוני באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שסיפק בעת ביצוע ההזמנה. פירוט הזמנה זה נשלח על מנת לאשר כי הפרטים שמילא המשתמש ופרטי הזמנתו נקלטו בשרתי החברה והועברו לטיפול על ידי נציגי החברה. אין בקבלת פירוט הזמנה זה כדי לאשר את הזמנתו של המשתמש או את זמינות המוצרים המבוקשים והחברה שומרת על זכותה שלא למלא את ההזמנה ו/או ליצור קשר עם המשתמש על מנת לשנות את הזמנתו.

6.8          התשלום עבור ההזמנה ייעשה על ידי כרטיס אשראי. באם תבוטל ההזמנה לאחר ביצוע התשלום וטרם אספקת המוצרים, יתבצע החזר כספי לכרטיס האשראי אשר שימש לתשלום בהזמנה. המחירים המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ על פי חוק ואינם כוללים עלויות משלוח ואביזרים נוספים (כגון סכו"ם, כלי הגשה ומפיות) עלויות משלוח והאביזרים הנלווים יפורט בנפרד טרם סיום ההזמנה בעגלת הקניות. המחיר הקובע לעניין ההזמנה הוא המחיר המופיע בעגלת הקניות בעת ביצוע ההזמנה.

ביטול הזמנה או ביטול עסקה על-ידי המשתמש 

7.1          "ביטול או שינוי הזמנה טרם השלמתה" – השלמת הזמנה תבוצע לאחר קבלת אישור הזמנה לדואר האלקטרוני ו/או לאחר שיחה טלפונית עם נציג החברה אשר ישלים את הליך ההזמנה. כל עוד לא הסתיים הליך ההזמנה על ידי שיחה טלפונית עם נציג החברה ו/או אישור הזמנה לדואר האלקטרוני, רשאי המשתמש לשנות את הזמנתו, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לבטל את הזמנתו.

7.2          "ביטול או שינוי הזמנה לאחר השלמתה" –אם המשתמש חפץ בשינוי או בביטול הזמנתו, וכבר הושלם הליך ההזמנה טלפונית על ידי נציג החברה, רשאי המשתמש לפנות לחברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות באתר ו/או בתקנון וזאת רק במידה שפנייה זו תתקבל אצל החברה לא יאוחר מיום עסקים אחד טרם מועד האספקה המבוקש בהזמנה. פניות שיתקבלו לאחר מועד זה, לא יתקבלו והמשתמש יחויב במלוא עלות ההזמנה.

7.3          ביטול ההזמנה או ההצעה או העסקה יתבצע על-ידי המשתמש אך ורק באמצעות הודעה שהמשתמש ישלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מחלקת השירות של מפעילת האתר באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות באתר ("הודעת ביטול").

8 ביטול עסקה על-ידי מפעילת האתר:  

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מפעילת האתר על-פי כל דין או על-פי תקנון זה, תהא מפעילת האתר רשאית לבטל או לשנות כל הזמנה, גם לאחר שאושרה, בהתקיים כל אחד מן התנאים הבאים:

8.1          במקרה בו תימצא טעות בהגדרת ובאפיון המוצר ו/או השירות, מחירו, זמינותו ו/או בכל פרט אחר הנוגע למוצר ו/או לשירות.

8.2          במקרה בו ההזמנה נתקבלה עבור מועד אספקה שחל ביום העסקים הבא.

8.3          במקרה ולא תוכל לספק את ההזמנה עקב אירועים שאינם בשליטתה לרבות כוח עליון, ו/או פגעי טבע ו/או שביתה ו/או במידה ואירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים באופן מלא או חלקי. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

 9 הפסקת הפעילות באתר

9.1        מבלי לגרוע מזכויותיה של מפעילת האתר בתקנון זה בכלל ובסעיף 10 דלעיל בפרט, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הפעילות באתר, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

9.1.1         אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

9.1.2        אם אירעה תקלה טכנית אשר על-פי מיטב הבנתה של מפעילת האתר מנעה או עלולה הייתה למנוע ביצוע הזמנות בקשר עם מכירה מסוימת או עם קבוצת מכירות, על-ידי כלל הגולשים באתר.

9.1.3        במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או עקב נסיבות אשר אינן מצויות בשליטת מפעילת האתר, המונעים לדעת מפעילת האתר את המשך קיום הפעילות התקינה באתר, לרבות ביצוע מכירות בהתאם להוראות האתר ותקנון זה.

9.1.4        בכל מקרה בו לדעת מפעילת האתר נעשתה פעולה בניגוד להוראות האתר ו/או תקנון זה.

9.2        המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת הפעילות באתר בהתאם לסעיף זה.

9.3        יובהר, למען הסר ספק, כי לא יהיה בהפסקת הפעילות באתר על-ידי מפעילת האתר בהתאם לסעיף זה, כדי לגרוע מזכויותיהם ו/או חובותיהם של המשתמשים, אשר עמדו בתוקפם, עובר למועד הפסקת הפעילות באתר כאמור.

 10 אספקת מוצרים ושירותים 

10.1      המוצרים ו/או השירותים יסופקו למשתמש לכתובת אותה הזין בטופס ההזמנה אלא אם סוכם אחרת מול נציג מטעם מפעילת האתר. מועד האספקה יהיה המועד שצוין בהזמנה ואושרר אל מול נציג החברה כשמועדי האספקה הינם בימי ראשון עד חמישי בין השעות 7:00 עד 18:00, ובשישי וערבי חג בין השעות 7:00 עד 14:00, ללא שבתות וחגים. (להלן – "מועד האספקה").

10.2      מפעילת האתר תעשה כל מאמץ לספק את ההזמנה בזמן האספקה המבוקש בכפוף לעיכובים עקב גורמים שאינם בשליטת החברה.

10.3      העלות הסופית לביצוע המשלוח תפורט למשתמש בעת אשרור ההזמנה טלפונית על ידי נציג מטעם מפעילת האתר ובעת ביצוע התשלום עבור ההזמנה.

10.4      לאחר מועד ביצוע ההזמנה ולפני מועד האספקה, ומבלי להיות חייבת בכך, מפעילת האתר תאפשר למשתמש לקבל את ההזמנה למקום חלופי ו/או תאפשר למשתמש לאסוף את ההזמנה ממקום שייקבע על ידי החברה בתיאום מולו. היה ולא ניתן לבצע משלוח חלופי, הרי שעלות ההזמנה לא תוחזר למשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם הנובע מכך.

10.5      ההזמנה תסופק במלואה אלא אם תואם אחרת מול המשתמש טרם מועד האספקה. למרות האמור לעיל, במקרה והיו מוצרים חסרים בזמן האספקה, מפעילת האתר שומרת על זכותה לספק את המוצרים החסרים בהזמנה תוך שעתיים ממועד האספקה המקורי ו/או להחזיר למשתמש את הכסף ששולם עבור המוצרים החסרים.

10.6      נוכחות המשתמש או מי מטעמו, כשעליו להיות בגיר מעל גיל 18, נדרשת במקום ובמועד האספקה. אי נוכחות של בגיר מעל גיל 18 פוטרת את החברה מאחריות בכל הנוגע לאי התאמה בהזמנה.

10.7      ההזמנה תסופק למשתמש בצירוף תעודת משלוח ו/או חשבונית. על אחריות המשתמש לוודא את תאימות ושלמות המשלוח טרם קבלתו. קבלת משלוח כאמור תהווה אישור לקבלת ההזמנה בשלמותה ומהווה ויתור מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהיה למשתמש נגד החברה.

 11 .המוצרים המוזמנים ומוצרי מזון :

11.1      המוצרים המסופקים למשתמש מיועדים לצריכה ביום האספקה בלבד, אלא אם ציין עליהם תאריך תפוגה אחר. על המשתמש לדאוג לכך שהמוצרים יאוחסנו בתנאים מתאימים לאחר קבלת המשלוח, והחברה לא תהיה אחראית למצבם לאחר מסירת המשלוח למשתמש.

11.2      באחריות המשתמש לוודא כי במוצרים הנמצאים בהזמנה לא קיימים רכיבים אשר יכולים לסכן את בריאותו של המשתמש או של כל אדם אשר סביר שיצרוך את המוצרים בהזמנה לרבות רכיבים אלרגנים. בהעדר הודעה מיוחדת על רגישות לרכיבי מזון מסוימים, למשתמש לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור לפגיעה עקב צריכת המוצרים.

11.3      מפעיל האתר אינה אחראית למוצרי מזון אשר אינם יוצרו על ידה ונכללים בהזמנה. טענות אשר נוגעות למוצרים אלה יש להפנות כלפי היצרן.

11.4      לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, חל איסור על החזרת מוצרי מזון לאחר אספקתם.

11.5      לפי החוק, מכירה או הגשה של אלכוהול למי שלא מלאו לו 18 שנים אסורה. בעת הכללת מוצרי אלכוהול בהזמנה מצהיר המשתמש כי הינו מעל לגיל 18.

12 מבצעים וקידומי מכירות

מפעילת האתר רשאית לערוך מבצעים במסגרת קידום מכירות. יובהר, כי ייתכן ומוצרים יימכרו במסגרת המבצע במחירים שונים מאשר אותם מוצרים בנקודות מכירה אחרות. המוצרים הנמכרים במסגרת מבצעים אשר יופיעו מפעם לפעם באתר יימכרו בתנאי המבצע הספציפי ותחת תנאי התקנון לעניין אותו קידום מכירות. מפעילת האתר לא תכבד שוברי מבצע, קופונים ועסקאות ברטר להזמנות שזמן אספקתם 10 ימי עסקים לפני מועד חגים הבאים: ראש השנה, חנוכה, פסח, שבועות.

13 הצהרות והתחייבות המשתמש : 

13.1      המשתמש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם כל צעה שלו ו/או ביצוע כל הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או בקשר עם כל הכרוך ו/או הנובע מן האמור ומתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש למעט כמפורט בתקנון זה ו/או על-פיו.

13.2      המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

 14 סודיות פרטי המשתמשים

14.1      מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי מפעילת האתר, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

14.2      מפעילת האתר לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

14.2.1  העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של מפעילת האתר על-פי תקנון זה.

14.2.2  אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות מפעילת האתר.

14.2.3  אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

14.2.4  אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או עם מי מטעמה.

14.2.5  אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש  לצד שלישי.

14.2.6  בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילת האתר.

14.2.7  אם מפעילת האתר תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיף 15 להסכם זה במלואן.

14.2.8  מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת ההזמנה, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מפעילת האתר תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

 15 קניין רוחני 

15.1      כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו וכן שם המתחם www.superbis.co.il, הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילת האתר באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו למפעילת האתר לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של מפעילת האתר.

15.2      אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב.

15.3      אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של מפעילת האתר, מכל סוג שהוא.

15.4      אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

15.5      אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

15.6       אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.

16 אחריות מוגבלת של מפעילת האתר, פיצוי ושיפוי:  

16.1      המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמפעילת האתר נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת מפעילת האתר ו/או הנובעות מכח עליון ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

16.2      מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או מהזמנה ו/או מביצוע עסקה באמצעות האתר ו/או כתוצאה מכל הליך אחר ו/או מכל סיבה שהיא, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמש מסכים ומתחייב בזאת, כי אף אם ייקבע על-ידי גוף כלשהו כי מפעילת האתר נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמש הרי שהוא מסכים בזה כי בכל מקרה אחריותה של מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי מנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם כלפי כל משתמש מוגבלת לסכום העסקה הרלבנטי עמו וסכום דמי הביטול, ככל שיהיה, בנוגע לאותה עסקה.

16.3      באתר מוצגים מוצרים ושירותים מסוגים שונים  עם מפרטים ומאפיינים שונים. במקרים בהם תתגלה טעות במפרט המוצר ו/או בהגדרתו ו/או בתמונתו ו/או  בהתאמת התמונה למוצר ו/או בתיאור מאפייני השירות ו/או כל טעות אחרת, תהא מפעילת האתר מחויבת לספק אך ורק את המוצר ו/או השירות כפי שנרשם בכותרת המוצר ו/או השירות ולא  לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

16.4      רישומי מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות, לרבות אך לא רק סוג המוצר ו/או השירות המוזמנים, בקשות המשתמש ומועד המשלוח של המוצר ו/או מועד מתן השירות.

16.5      מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות ויהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

16.6      למען הסר ספק יובהר, כי מפעילת האתר לא תחויב בכל מקרה על-ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל-פה של עובדי מפעילת האתר ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על-ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על-פי האמור במפורש בתקנון זה.

16.7      מפעילת האתר לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג ומפורסם באתר, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

16.8      המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילת האתר בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או לטענה שלו ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שלו ו/או של מי מטעמו, הנובעות מתנאי השימוש ו/או מן השימוש באתר.

16.9      המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש  באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור.

16.10  המשתמש מודע ומסכים לכך, כי כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם המחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

16.11  באתר ניתן למצוא קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר נגרם או העלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.

16.12  מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

16.13  מפעילת האתר אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם שאין לה שליטה עליו.

17 ניתוק, הפסקה ושינויים  

17.1    מפעילת האתר רשאית לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים השונים הניתנים באמצעות האתר, בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה.

17.2    אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על מפעילת האתר אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

17.3    מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ומראהו, את השירותים, המידע והמוצרים הנכללים בו, היקפם וזמינותם של השירותים, המידע  וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכול בלא צורך להודיע למשתמש.

17.4    למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור בסעיף זה, על כל תתי סעיפיו ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

18 שירות לקוחות 

שירות הלקוחות של מפעיל האתר עומד לרשות המשתמשים בימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00 וביום ו' בין השעות 8:00-14:00 בדוא"ל superbis7@gmail.com כמו כן, ניתן ליצור קשר עם מפעיל האתר דרך לשונית "צור קשר" באתר המפעיל superbis.co.il

19 הדין החל וסמכות שיפוט

19.1      דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל האתר ועל כל הנובע ממי מהם ו/או הכרוך במי מהם, התקנון והאתר יפורשו על-פיהם וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בנוגע לתקנון ו/או לאתר ו/או לכל הנובע ממי מהם ו/או כרוך במי מהם יובא להכרעה בערכאות המשפטיות  המוסמכות בתל-אביב-יפו בלבד.

19.2      אם ייקבע על-ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם

מפעילת האתר, כהגדרתה להלן, מאשרת גישה אל האתר ואל המידע, המוצרים והשירותים המוצעים בו, בכפוף לתנאים המפורטים באתר ובתקנון זה להלן (להלן- "תנאי השימוש").

כללי:
1.1 תנאי השימוש מסדירים את היחסים, ומהווים הסכם מחייב, בין מפעילת האתר לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו הגולש ו/או צופה באתר ו/או רוכש מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו בהתאם, ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

1.2 חלקים מן האתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור באתר ובתקנון זה מיועד לנשים ולגברים כאחד.

1.3 הביצוע של פעולה כלשהי באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש בו, לרבות רכישה והזמנה של מוצרים ו/או שירותים דרכו.

הגדרות:
2.1 "מפעילת האתר" טופ ביס, מס' עוסק 022458244, אשר משרדיה נמצאים ברחוב בהט 6, פתח תקווה.

2.2 "האתר": אתר האינטרנט שכתובתו superbis.co.il ושמצוי בבעלות מלאה של מפעילת האתר. האתר מאפשר, בין השאר, הזמנת מוצרים ומוצרי מזון מהחברה, לרבות כריכים, מאפים, קינוחים, משקאות, מגשי אירוח, קייטרינג לאירועים, עמדות שתייה חמה/קרה, עמדת מרק, אנשי שירות וכו' אשר מפורטים בקטלוג המופיע באתר. החברה מספקת את המוצרים ללקוחות ביתיים או עסקיים בהתאם לבקשות של כל לקוח ולקוח ובהתאם להזמנה המבוצעת על ידו.

2.3 "טופס הזמנה": הטופס המצוי באתר ואליו ניתן להזין את פרטי המשתמש ואת סוג ההזמנה המבוקשת על ידו.

2.4 "משתמש": כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

2.5 "שימוש באתר": גלישה ו/או צפייה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או שימוש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

מבוא:
3.1 תקנון זה מסדיר את תנאי השירות באתר, ובכלל זה בנוגע לביצוע הזמנות לרכישת מוצרים ו/או שירותים על-ידי המשתמש ביטול הזמנות או התנייתן בתנאים, אופן משלוח המוצרים ומועד אספקתם ומועד מתן השירותים.

3.2 המשתמש מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר על ידי המשתמש. עם הכניסה לאתר, ייחשב המשתמש כמי שבדק את תנאי השימוש באתר ואישר כי הוא מסכים לתנאי השימוש בו, לרבות בקשר לרכישה והזמנה של מוצרים ו/או שירותים דרכו, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.

3.3 מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות מעת לעת את הוראות התקנון, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

3.4 כל שינוי בתקנון ייכנס לתוקפו מרגע פרסומו באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

מניעת גישה ו/או שימוש באתר:
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר בכל אחד מן המקרים הבאים:

4.1 אם המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.

4.2 אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.

4.3 אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

4.4 אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

מס ערך מוסף:
בכפוף לכל דין, כל המחירים הנקובים באתר אינם כוללים מע"מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

6 ביצוע הזמנה באתר:

6.1 משתמש המעוניין להזמין מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, יידרש להכניסם לעגלת הקניות על ידי כפתור "הוספה לסל". המשך ההזמנה יתבצע על ידי בחירת כמות המוצרים המבוקשת לכל פריט, בחירת המען למשלוח, וכן קביעת תאריך ושעה מבוקשים למשלוח. עדכון עגלת הקניות יתבצע על ידי לחיצה על כפתור "עדכון". השלמת ההזמנה תתבצע על ידי לחיצה על כפתור "לקופה" והזנת הפרטים המלאים לביצוע המשלוח, בחירת סוג תשלום וציון הערות, אם ישנן (להלן- "פרטי ההזמנה"). לחיצה על כפתור "שלח הזמנה" תשלים את הליך ההזמנה.

6.2 מפעילת האתר אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי ההזמנה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מן המשתמש להזמין מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.

6.3 על מנת שהזמנה כלשהי תתקבל אצל מפעילת האתר, עליה להיקלט במחשבי מפעילת האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים. מפעילת האתר לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הנדרשים או אם ההזמנה כוללות פרטים שאינם קריאים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי מפעילת האתר.

6.4 מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות הנעשית על-ידי המשתמש בהזנת איזה מפרטי ההזמנה, והמשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, בנוגע לאמור.

6.5 מובהר בזאת, כי הזנת פרטי הזמנה כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי מפעילת האתר תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על-פי כל דין כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות בגין נזקים העלולים להיגרם לאתר, למפעילת האתר ו/או למי מטעמה, עקב הרישום הכוזב, וכן תבטל את השתתפותו במכירה של אותו משתמש.

6.6 המשתמש מאשר ומקבל את תנאי השימוש באתר, בעת ביצוע כל הזמנה.

6.7 לאחר סיום הליך ההזמנה על ידי לחיצה על כפתור "שלח הזמנה", יישלח למשתמש פירוט הזמנה אלקטרוני באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שסיפק בעת ביצוע ההזמנה. פירוט הזמנה זה נשלח על מנת לאשר כי הפרטים שמילא המשתמש ופרטי הזמנתו נקלטו בשרתי החברה והועברו לטיפול על ידי נציגי החברה. אין בקבלת פירוט הזמנה זה כדי לאשר את הזמנתו של המשתמש או את זמינות המוצרים המבוקשים והחברה שומרת על זכותה שלא למלא את ההזמנה ו/או ליצור קשר עם המשתמש על מנת לשנות את הזמנתו.

6.8 התשלום עבור ההזמנה ייעשה על ידי כרטיס אשראי. באם תבוטל ההזמנה לאחר ביצוע התשלום וטרם אספקת המוצרים, יתבצע החזר כספי לכרטיס האשראי אשר שימש לתשלום בהזמנה. המחירים המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ על פי חוק ואינם כוללים עלויות משלוח ואביזרים נוספים (כגון סכו"ם, כלי הגשה ומפיות) עלויות משלוח והאביזרים הנלווים יפורט בנפרד טרם סיום ההזמנה בעגלת הקניות. המחיר הקובע לעניין ההזמנה הוא המחיר המופיע בעגלת הקניות בעת ביצוע ההזמנה.

7 ביטול הזמנה או ביטול עסקה על-ידי המשתמש

7.1 "ביטול או שינוי הזמנה טרם השלמתה" – השלמת הזמנה תבוצע לאחר קבלת אישור הזמנה לדואר האלקטרוני ו/או לאחר שיחה טלפונית עם נציג החברה אשר ישלים את הליך ההזמנה. כל עוד לא הסתיים הליך ההזמנה על ידי שיחה טלפונית עם נציג החברה ו/או אישור הזמנה לדואר האלקטרוני, רשאי המשתמש לשנות את הזמנתו, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לבטל את הזמנתו.

7.2 "ביטול או שינוי הזמנה לאחר השלמתה" –אם המשתמש חפץ בשינוי או בביטול הזמנתו, וכבר הושלם הליך ההזמנה טלפונית על ידי נציג החברה, רשאי המשתמש לפנות לחברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות באתר ו/או בתקנון וזאת רק במידה שפנייה זו תתקבל אצל החברה לא יאוחר מיום עסקים אחד טרם מועד האספקה המבוקש בהזמנה. פניות שיתקבלו לאחר מועד זה, לא יתקבלו והמשתמש יחויב במלוא עלות ההזמנה.

7.3 ביטול ההזמנה או ההצעה או העסקה יתבצע על-ידי המשתמש אך ורק באמצעות הודעה שהמשתמש ישלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מחלקת השירות של מפעילת האתר באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות באתר ("הודעת ביטול").

8 ביטול עסקה על-ידי מפעילת האתר:

מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מפעילת האתר על-פי כל דין או על-פי תקנון זה, תהא מפעילת האתר רשאית לבטל או לשנות כל הזמנה, גם לאחר שאושרה, בהתקיים כל אחד מן התנאים הבאים:

8.1 במקרה בו תימצא טעות בהגדרת ובאפיון המוצר ו/או השירות, מחירו, זמינותו ו/או בכל פרט אחר הנוגע למוצר ו/או לשירות.

8.2 במקרה בו ההזמנה נתקבלה עבור מועד אספקה שחל ביום העסקים הבא.

8.3 במקרה ולא תוכל לספק את ההזמנה עקב אירועים שאינם בשליטתה לרבות כוח עליון, ו/או פגעי טבע ו/או שביתה ו/או במידה ואירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את אספקת המוצרים באופן מלא או חלקי. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

9 הפסקת הפעילות באתר

9.1 מבלי לגרוע מזכויותיה של מפעילת האתר בתקנון זה בכלל ובסעיף 10 דלעיל בפרט, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לאלתר, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הפעילות באתר, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

9.1.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

9.1.2 אם אירעה תקלה טכנית אשר על-פי מיטב הבנתה של מפעילת האתר מנעה או עלולה הייתה למנוע ביצוע הזמנות בקשר עם מכירה מסוימת או עם קבוצת מכירות, על-ידי כלל הגולשים באתר.

9.1.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או עקב נסיבות אשר אינן מצויות בשליטת מפעילת האתר, המונעים לדעת מפעילת האתר את המשך קיום הפעילות התקינה באתר, לרבות ביצוע מכירות בהתאם להוראות האתר ותקנון זה.

9.1.4 בכל מקרה בו לדעת מפעילת האתר נעשתה פעולה בניגוד להוראות האתר ו/או תקנון זה.

9.2 המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת הפעילות באתר בהתאם לסעיף זה.

9.3 יובהר, למען הסר ספק, כי לא יהיה בהפסקת הפעילות באתר על-ידי מפעילת האתר בהתאם לסעיף זה, כדי לגרוע מזכויותיהם ו/או חובותיהם של המשתמשים, אשר עמדו בתוקפם, עובר למועד הפסקת הפעילות באתר כאמור.

10 אספקת מוצרים ושירותים

10.1 המוצרים ו/או השירותים יסופקו למשתמש לכתובת אותה הזין בטופס ההזמנה אלא אם סוכם אחרת מול נציג מטעם מפעילת האתר. מועד האספקה יהיה המועד שצוין בהזמנה ואושרר אל מול נציג החברה כשמועדי האספקה הינם בימי ראשון עד חמישי בין השעות 7:00 עד 18:00, ובשישי וערבי חג בין השעות 7:00 עד 14:00, ללא שבתות וחגים. (להלן – "מועד האספקה").

10.2 מפעילת האתר תעשה כל מאמץ לספק את ההזמנה בזמן האספקה המבוקש בכפוף לעיכובים עקב גורמים שאינם בשליטת החברה.

10.3 העלות הסופית לביצוע המשלוח תפורט למשתמש בעת אשרור ההזמנה טלפונית על ידי נציג מטעם מפעילת האתר ובעת ביצוע התשלום עבור ההזמנה.

10.4 לאחר מועד ביצוע ההזמנה ולפני מועד האספקה, ומבלי להיות חייבת בכך, מפעילת האתר תאפשר למשתמש לקבל את ההזמנה למקום חלופי ו/או תאפשר למשתמש לאסוף את ההזמנה ממקום שייקבע על ידי החברה בתיאום מולו. היה ולא ניתן לבצע משלוח חלופי, הרי שעלות ההזמנה לא תוחזר למשתמש והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם הנובע מכך.

10.5 ההזמנה תסופק במלואה אלא אם תואם אחרת מול המשתמש טרם מועד האספקה. למרות האמור לעיל, במקרה והיו מוצרים חסרים בזמן האספקה, מפעילת האתר שומרת על זכותה לספק את המוצרים החסרים בהזמנה תוך שעתיים ממועד האספקה המקורי ו/או להחזיר למשתמש את הכסף ששולם עבור המוצרים החסרים.

10.6 נוכחות המשתמש או מי מטעמו, כשעליו להיות בגיר מעל גיל 18, נדרשת במקום ובמועד האספקה. אי נוכחות של בגיר מעל גיל 18 פוטרת את החברה מאחריות בכל הנוגע לאי התאמה בהזמנה.

10.7 ההזמנה תסופק למשתמש בצירוף תעודת משלוח ו/או חשבונית. על אחריות המשתמש לוודא את תאימות ושלמות המשלוח טרם קבלתו. קבלת משלוח כאמור תהווה אישור לקבלת ההזמנה בשלמותה ומהווה ויתור מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהיה למשתמש נגד החברה.

11 .המוצרים המוזמנים ומוצרי מזון :

11.1 המוצרים המסופקים למשתמש מיועדים לצריכה ביום האספקה בלבד, אלא אם ציין עליהם תאריך תפוגה אחר. על המשתמש לדאוג לכך שהמוצרים יאוחסנו בתנאים מתאימים לאחר קבלת המשלוח, והחברה לא תהיה אחראית למצבם לאחר מסירת המשלוח למשתמש.

11.2 באחריות המשתמש לוודא כי במוצרים הנמצאים בהזמנה לא קיימים רכיבים אשר יכולים לסכן את בריאותו של המשתמש או של כל אדם אשר סביר שיצרוך את המוצרים בהזמנה לרבות רכיבים אלרגנים. בהעדר הודעה מיוחדת על רגישות לרכיבי מזון מסוימים, למשתמש לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור לפגיעה עקב צריכת המוצרים.

11.3 מפעיל האתר אינה אחראית למוצרי מזון אשר אינם יוצרו על ידה ונכללים בהזמנה. טענות אשר נוגעות למוצרים אלה יש להפנות כלפי היצרן.

11.4 לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, חל איסור על החזרת מוצרי מזון לאחר אספקתם.

11.5 לפי החוק, מכירה או הגשה של אלכוהול למי שלא מלאו לו 18 שנים אסורה. בעת הכללת מוצרי אלכוהול בהזמנה מצהיר המשתמש כי הינו מעל לגיל 18.

12 מבצעים וקידומי מכירות

מפעילת האתר רשאית לערוך מבצעים במסגרת קידום מכירות. יובהר, כי ייתכן ומוצרים יימכרו במסגרת המבצע במחירים שונים מאשר אותם מוצרים בנקודות מכירה אחרות. המוצרים הנמכרים במסגרת מבצעים אשר יופיעו מפעם לפעם באתר יימכרו בתנאי המבצע הספציפי ותחת תנאי התקנון לעניין אותו קידום מכירות. מפעילת האתר לא תכבד שוברי מבצע, קופונים ועסקאות ברטר להזמנות שזמן אספקתם 10 ימי עסקים לפני מועד חגים הבאים: ראש השנה, חנוכה, פסח, שבועות.

13 הצהרות והתחייבות המשתמש :

13.1 המשתמש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם כל צעה שלו ו/או ביצוע כל הזמנה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או בקשר עם כל הכרוך ו/או הנובע מן האמור ומתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש למעט כמפורט בתקנון זה ו/או על-פיו.

13.2 המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

14 סודיות פרטי המשתמשים

14.1 מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה, באמצעות האמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. עם זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי מפעילת האתר, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

14.2 מפעילת האתר לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

14.2.1 העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של מפעילת האתר על-פי תקנון זה.

14.2.2 אם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בלקוחות מפעילת האתר.

14.2.3 אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

14.2.4 אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או עם מי מטעמה.

14.2.5 אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

14.2.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין מפעילת האתר.

14.2.7 אם מפעילת האתר תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיף 15 להסכם זה במלואן.

14.2.8 מפעילת האתר רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שמסר בעת ההזמנה, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מפעילת האתר תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

15 קניין רוחני

15.1 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו וכן שם המתחם www.superbis.co.il, הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילת האתר באופן בלעדי. אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו למפעילת האתר לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של מפעילת האתר.

15.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב.

15.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של מפעילת האתר, מכל סוג שהוא.

15.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של מפעילת האתר מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

15.5 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

15.6 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.

16 אחריות מוגבלת של מפעילת האתר, פיצוי ושיפוי:

16.1 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שמפעילת האתר נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם עקב טיבעה של רשת האינטרנט ותקלות רשת ומחשבים, יכולות להיות תקלות אשר אינם בשליטת מפעילת האתר ו/או הנובעות מכח עליון ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

16.2 מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום אופן ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או מהזמנה ו/או מביצוע עסקה באמצעות האתר ו/או כתוצאה מכל הליך אחר ו/או מכל סיבה שהיא, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמש מסכים ומתחייב בזאת, כי אף אם ייקבע על-ידי גוף כלשהו כי מפעילת האתר נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמש הרי שהוא מסכים בזה כי בכל מקרה אחריותה של מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי מנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם כלפי כל משתמש מוגבלת לסכום העסקה הרלבנטי עמו וסכום דמי הביטול, ככל שיהיה, בנוגע לאותה עסקה.

16.3 באתר מוצגים מוצרים ושירותים מסוגים שונים עם מפרטים ומאפיינים שונים. במקרים בהם תתגלה טעות במפרט המוצר ו/או בהגדרתו ו/או בתמונתו ו/או בהתאמת התמונה למוצר ו/או בתיאור מאפייני השירות ו/או כל טעות אחרת, תהא מפעילת האתר מחויבת לספק אך ורק את המוצר ו/או השירות כפי שנרשם בכותרת המוצר ו/או השירות ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה בתום לב והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

16.4 רישומי מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות, לרבות אך לא רק סוג המוצר ו/או השירות המוזמנים, בקשות המשתמש ומועד המשלוח של המוצר ו/או מועד מתן השירות.

16.5 מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות ויהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

16.6 למען הסר ספק יובהר, כי מפעילת האתר לא תחויב בכל מקרה על-ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל-פה של עובדי מפעילת האתר ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על-ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על-פי האמור במפורש בתקנון זה.

16.7 מפעילת האתר לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג ומפורסם באתר, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

16.8 המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילת האתר בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או לטענה שלו ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שלו ו/או של מי מטעמו, הנובעות מתנאי השימוש ו/או מן השימוש באתר.

16.9 המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מן המשתמש גישה לאתר או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור.

16.10 המשתמש מודע ומסכים לכך, כי כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם המחשה בלבד וייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

16.11 באתר ניתן למצוא קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ומפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר נגרם או העלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.

16.12 מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או ממנהליה ו/או מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת השימוש באתר באשר הוא, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

16.13 מפעילת האתר אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם שאין לה שליטה עליו.

17 ניתוק, הפסקה ושינויים

17.1 מפעילת האתר רשאית לנתק ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים השונים הניתנים באמצעות האתר, בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידית במערכות המשמשות אותה.

17.2 אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על מפעילת האתר אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

17.3 מפעילת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר ומראהו, את השירותים, המידע והמוצרים הנכללים בו, היקפם וזמינותם של השירותים, המידע וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכול בלא צורך להודיע למשתמש.

17.4 למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור בסעיף זה, על כל תתי סעיפיו ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

18 שירות לקוחות

שירות הלקוחות של מפעיל האתר עומד לרשות המשתמשים בימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00 וביום ו' בין השעות 8:00-14:00 בדוא"ל superbis7@gmail.com כמו כן, ניתן ליצור קשר עם מפעיל האתר דרך לשונית "צור קשר" באתר המפעיל superbis.co.il

19 הדין החל וסמכות שיפוט

19.1 דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל האתר ועל כל הנובע ממי מהם ו/או הכרוך במי מהם, התקנון והאתר יפורשו על-פיהם וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בנוגע לתקנון ו/או לאתר ו/או לכל הנובע ממי מהם ו/או כרוך במי מהם יובא להכרעה בערכאות המשפטיות המוסמכות בתל-אביב-יפו בלבד.

19.2 אם ייקבע על-ידי רשות ו/או ערכאה מוסמכת, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם

תפריט נגישות

× דברו איתי